Podaci o nastavniku
Titula   dr. sc.
Prezime i ime   Forenbacher Ivan
Funkcija   Poslijedoktorand
Zavod Zavod za informacijsko-komunikacijski promet
Soba nastavnika soba broj P-16, 1. kat, Borongaj, obj. 71
Telefon +385 1 2457-929
E-mail adresa ivan.forenbacher@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 10:00 - 11:30 soba broj P-16, 1. kat, Borongaj, obj. 71
Srijeda 10:00 - 11:30 soba broj P-16, 1. kat, Borongaj, obj. 71
  (datum posljednje izmjene: 29.08.2018, 10:35)
Obrazovanje
Diplomski rad Diplomirao je 16. veljače 2009. godine na Fakultetu prometnih znanosti diplomskim radom pod naslovom "Razvoj aplikacije za mobilne uređaje u funkciji primjene LBS usluga" pod mentorstvom doc.dr.sc. Dragana Perakovića.
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti • Arhitektura TK mreže • Razvoj aplikacija za mobilne terminalne uređaje • Usluge bazirane na lokaciji korisnika (eng. Location Based Services - LBS) • Višekriterijsko odlučivanje • GPS sustavi • Geografski informacijski sustavi • Terminalna oprema • Razvoj Web aplikacija • Informacijski sustavi • Elektroničko poslovanje (eng. E-business) • Sigurnost informacijskih sustava • E – učenje (eng. E-learning) • M – učenje (eng. M-learning) • Modeliranje i izgradnja informacijskih sustava • Razmjena i distribucija stvarnovremenih informacija • Suvremeni informacijsko komunikacijski sustavi •