Darko Lešković je rođen 26.11.1969. godine u Bjelovaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Grubišnom Polju. Na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu (FPZ), smjeru PT prometa, diplomirao je 1994. godine.

Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (EFZG), smjer Informatički management, obranom rada pod nazivom "Segmentacija tržišta korištenjem otkrivanja znanja iz baza podataka".

2002. godine pohađa General Management program na Graduate School of Business Administration – GSBA Zurich/Switzerland (danas Lorange Institute of Business Zurich) gdje uspješno savladava programe financije, organizacija, marketing i leadership.

2012. završava pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Od 1997. godine zaposlen je u kompaniji Hrvatski telekom d.d. gdje trenutno radio kao proces manager.

Od 2008. godine angažiran je na Fakultetu prometnih znanosti kao vanjski suradnik u izvođenju kolegija "Sustavi elektroničkog poslovanja" i "Informacijski sustavi mrežnih operatera".

Mladen Begović rođen je 10. svibnja 1939. godine u Cerniku kraj Nove Gradiške. Gimnaziju je završio u Zagrebu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni stupanj magistra tehničkih znanosti iz područja telekomunikacija stekao je 1972. godine na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a znanstveni stupanj doktora tehničkih znanosti iz područja Elektrotehnika stekao je 1982. godine, također na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1977. godine završio je nastavu u Centru za pedagošku izobrazbu i istraživanje Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1969. godine do 1982. godine je bio zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent. Za ovo vrijeme bavio se znanstveno-nastavnim i znanstveno-istraživačkim radom u okviru znanstvenih projekata. Znanstveno nastavni rad je ostvarivao kao asistent i predavač sudjelujući u nastavi predmeta "Teoretska elektrotehnika" i "Teorija informacija". Od 1975. godine do 1978. godine je održavao nastavu iz predmeta "Osnove elektrotehnike" na Višoj tehničkoj školi "Rade Končar". Od 1982. godine do 2004. godine bio je zaposlen u INA-Naftaplinu na poslovima katodne zaštite i utjecaja elektromagnetskih postrojenja na podzemne cjevovode. Sa ovog radnog mjesta 2004. godine prestaje sa radnim odnosom i odlazi u mirovinu.

Od 1995. godine do danas angažiran je kao vanjski suradnik Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu za informacijsko komunikacijski promet sudjeluje kao izvođač dvaju kolegija, "Održavanje telematičkih sustava" (preddiplomski i diplomski studij) i "Podvorbeni sustavi" (diplomski studij).  

Prof. dr. sc. Slavko Šarić rođen je 03.02.1948 godine u Zagrebu. Diplomirao je 1977. godine, a magistrirao 1979. godine na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu obranio je 1982. godine doktorsku disertaciju pod naslovom „Prilog sistematizaciji metoda za projektiranje informacijskih mreža“.
 
Od 1971. do 1985. godine radio je na Elektrotehničkom fakultetu, gdje je 1984. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje Elektrotehnika, za grupu predmeta „Telekomunikacije i informatika“. Od 1985. godine zaposlen je na Fakultetu prometnih znanosti gdje je 2002. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (drugi izbor) za znanstveno polje tehnologije prometa i transporta u području tehničkih znanosti.
 
U okviru nastavne djelatnosti na oba fakulteta držao je predavanja na diplomskom i poslijediplomskom studiju. 1987. godine izabran je za člana Znanstvenog savjeta za promet JAZU (znanstveni savjet za promet HAZU), 2001. godine za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, a od 2005. godine redoviti je član Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2001. godine predstojnik je Zavoda za PiT promet.
 
Dana 18.10.2001. Vlada Republike Hrvatske imenovala ga je članom Vijeća Hrvatskog zavoda za telekomunikacije (Agencija za telekomunikacije).  Do sada je objavio više od 160 radova (znanstveni radovi, stručni radovi, studije, udžbenici i skripte). Od 2008. do 2014. godine bio je Prodekan za poslovanje na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.