Integrirano upravljanje obalnim područjem
Kratica: IUOP Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Kavran
Izvođači: dr. sc. Vlatka Stupalo ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i odrednice obalnog područja i pomorskog gospodarstva. Teorijski pristup u vođenju, planiranju, odlučivanju i razvoju obalnih resursa. Područje obuhvata integriranog upravljanja obalnim područjem. Utvrđivanje ekološkog aspekta upravljanja obalnim područjem. Pristup i način rješavanja problema integriranog upravljanja obalnim područjem. Faze procesa integriranog upravljanja obalnim područjem. Utjecaj upravljanja obalnim područjem na razvoj pomorstva. Zakonodavni prostorni okviri društvenoga i ekonomskoga vrjednovanja mora. Međudržavne, državne, pravne i financijske značajke integriranog upravljanja obalnim područjem. Modeli upravljanja obalnim područjem i prirodnim resursima. Upravljački procesi u razvijenim, srednje razvijenim i nerazvijenim zemljama svijeta. Iskorištavanje obalnog područja u svrhu korištenja obnovljivih izvora energije. Pravci istraživanja obalnog područja. Dosadašnji i dugoročni plan razvoja obalnog područja Hrvatske
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kovačić, M., Komadina, P.: Upravljanje obalnim područjem i održivi razvoj, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011.
2. Kavran, N.: Integrirano upravljanje obalnim područjem - autorizirana predavanja, 2016. (e-student.fpz.hr)
3. 3. Stupalo, V.: Integrirano upravljanje obalnim područjem - seminar, 2016. (e-student.fpz.hr)
Preporučena literatura:
4. A handbook for measuring the progress and outcomes of integrated coastal and ocean management, IOC manuals and guides, 46; ICAM Dossier, 2. Paris, UNESCO, 2006.
5. Ehler, C., Douvere, F.: Marine Spatial Planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management, Intergovernmental oceanographic commission and man and the biosphere programme, IOC Manual and Guides No. 53, ICAM Dossier No. 6., UNESCO, Paris, 2009.
6. Protocol on Integrated coastal zone management in the Mediterranean, Official Journal of the European Union, L 34/19, 2009.
7. Zakon o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, NN- Međunarodni ugovori, 8/12
8. Studija procjene učinaka Protokola o Integralnom upravljanju obalnim područjima Sredozemlja na Hrvatsku. Nacrt konačnog izvješća. UNEP/MAP/PAP/RAC, Ekonomski institut, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ivo Pilar u Zagrebu, MZOPUG, Zagreb, 2010.
9. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 30 May 2002 concerning the implementation of Integrated Coastal Zone Management in Europe (2002/413/EC), Official journal of the European Communities, L148/24, 2002.
10. Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem Dubrovačko-neretvanske županije, projekt Coastance, Dubrovnik, 2011.
11. Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020., Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, 2014.
12. Pomorski zakonik (NN 181/04, NN 76/07, NN 146/08, NN 61/11, NN 56/13, NN 26/15)
13. Zakon o koncesijama (NN 143/12)
14. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, NN 100/04, NN 141/06, NN 38/09, NN 123/11)
15. Integrirana pomorska politika Europske unije - Plava knjiga (Integrated Maritime Policy for the European Union - The Blue Paper), 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže