Ekologija u prometu
Kratica: EKOLPRO Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Golubić
Izvođači: mr. sc. Zoran Vogrin ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Zagađenje zraka, vode i tla. Utrošak energije. Vozila kao izvor buke i vibracija. Alternativna goriva. Ekološki prometni sustav. Buka u komercijalnom zrakoplovstvu. Emisija polutanata iz zrakoplovnih motora. Utjecaj zračne luke na okoliš. Ekološke tehnologije gradnje zrakoplova. Utrošak energije i emisija polutanata. Buka i alternativna goriva u željezničkom prometu. Elektrosmog. Elektrostres. EKO test.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Golubić, J.: Autorizirana predavanja, FPZ, 2016/2017; (http://e-student.fpz.hr)
Preporučena literatura:
2. Europski parlament i vijeće Europske unije: ''Bijela knjiga - Plan za jedinstveni europski prometni prostor - Put prema konkurentnom prometnom sustavu unutar kojeg se učinkovito gospodari resursima'',COM(2011)144final, 2011.
3. Vlada Republike Hrvatske: ''Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva - Zeleni razvoj Hrvatske'', 2011.
4. Republika Hrvatska - Ministarstvo financija: ''Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila'', Narodne novine 15/2013,108/2013
5. European Commission: ''Green cars intiative', http./ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm.
6. Health information and Scientific Committees: Potencial health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), European Commission, EU, Luxemburg, 2015.
7. Europski parlament i vijeće Europske unije, ''Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta I Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjenama I dopunama I budućem ukidanju Direktiva 2001/77/EZ I 2003/30/EZ'', pp. 39-85, 2009.
8. Čaušević, S: Komunikacijske tehnologije i okoliš, Fakultet za Saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, 2011.
9. Guidance Material and Best Practise for Fuel and Environmental Management, IATA, May 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže