Osnove prometne infrastrukture
Kratica: OSPROINF Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada ( Auditorne vježbe, Seminar )
Marijan Jakovljević mag. ing. traff. ( Seminar, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe, Seminar )
doc. dr. sc. Marko Šoštarić ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojmovi i nazivlje prometne infrastrukture. Osnove prostorno-prometnog planiranja. Građevinska regulativa u prometu. Osnovni elementi infrastrukture cestovnog, željezničkog, zračnog i vodnog prometa. Urbana prometna infrastruktura. Prometno-tehničke značajke poštanske i elektroničko komunikacijske mreže. Prometni terminali. Kompatibilnost raznih vrsta prometa. Primjeri i rješenja iz prakse.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)
2. Stipetić, A.: Gornji ustroj željezničkoga kolosijeka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
3. Legac, I.: Cestovne prometnice I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
4. Pavlin, S.: Aerodromi I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
5. Legac, I. i koautori: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.
6. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
7. Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (NN 41/13)
8. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (114/10, 29/13)
9. Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14)
10. Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2018. (NN 65/08)
11. Priručnik za unutarnju plovidbu u Republici Hrvatskoj, Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o., Zagreb, 2006. (http://www.crup.hr/crup.hr/files/Prirucnik.pdf)
12. Zakon o prostornom uređenju (153/13)
13. Zakon o gradnji (NN153/13, 20/17)
Preporučena literatura:
14. Bijela knjiga: Plan za jedinstveni europski prometni prostor - na putu konkurentnom i resursno učinkovitom prometnom sustavu (WHITE PAPER: Roadmap to a Single European Transport Area-Towards a competitive and resource efficient transport system), Brussels, 2011, COM (2011)
15. Vuchic, V. R.: Urban Transit Systems and Technology, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007.
16. Esveld, C..: Modern Railway Track, Zaltbommel, MRT-Productions, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže