Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka

Objavljen je natječaj za ak. god. 2017/18. Informacije o natječaju možete naći na stranicama Sveučilišta.
Fakultet prometnih znanosti organizira tribinu za zainteresirane studente.

Rok za prijavu je 16. ožujak 2017. g. do 12 h. Prijave se predaju u Ured za međunarodnu suradnju, Vukelićeva 4, soba 00.5.

DOKUMENTIŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na sastavnici usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te savjetovati se o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pozornost, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu. Više informacija o stranim sveučilištima možete naći na popisu suradnih ustanova.

Priznavanje predmeta koje će student slušati i koji se upisuju u ugovor o učenju treba usporediti s predmetima koje bi student trebao slušati sljedeće godine (ISVU popis kolegija) i dogovoriti s ECTS koordinatorom. Predmete treba unijeti u obrazac za priznavanje predmeta (doc) i poslati ECTS koordinatoru.

Primjeri obrazaca za priznavanje predmeta:


NAKON POVRATKA

Studenti su dužni predati ispunjeni i potpisani Ugovor o učenju (Learning Agreement) i prijepis ocjena u studentsku referadu Fakulteta u roku 8 radnih dana od povratka. Ugovor o učenju sadržava i dio koji se popunjava nakon mobilnosti (tablice C i D) koji je također potrebno ispuniti i predati u studentsku referadu. Tablicu C ovjerava prihvatna ustanova na temelju prijepisa ocjena, a tablicu D ovjerava ECTS koordinator Fakulteta prometnih znanosti. Studenti se trebaju javiti u referadu u spomenutom roku bez obzira jesu li od stranog sveučilišta dobili prijepis ocjena.