Znanstveni projekti

Analiza logističkih usluga u Republici Hrvatskoj sa smjernicama za suradnju s gospodarstvom

Članstvo u Europskoj uniji uzrokuje strukturne promjene u logističkoj industriji u Hrvatskoj. Uz eroziju prihoda iz poslova carinskog zastupanja, istodobno se otvara novi prostora za razvoj poslovanja u segmentu fizičke distribucije i tranzitnog prometa. Integracijom u jedinstveno europsko tržište, logistička infrastruktura u Hrvatskoj dobiva na značaju, a globalni logistički operateri će stečene pozicije na hrvatskom tržištu u novim uvjetima dodatno ojačati, što će rezultirati daljnjim privlačenjem robnih tokova. Međutim, gospodarski subjekti logističke industrije pri planiranju investicija i razvoja poslovnih aktivnosti uglavnom se oslanjaju na vlastite marketinške aktivnosti, koje su ograničenog obuhvata, bez znanstvenih pristupa i analiza. Sve to upućuje na potrebu sustavnog istraživanja aktualne ponude i potražnje za logističkim uslugama na hrvatskom tržištu, kako bi se odredile projekcije daljnjeg razvoja ove djelatnosti u Hrvatskoj, koje bi ujedno poslužile za planiranje daljnje izgradnje logističke infrastrukture. U tom istraživanju primarno bi se primjenjivale metode analize i sinteze, metoda komparacije, metoda klasifikacije, metoda anketiranja i intervjuiranja, te statistička metoda. Rezultati istraživanja bili bi iskazani u vidu kvantitativnih pokazatelja (kapaciteti i raspored logističkih resursa: tehničko-tehnološki, ljudski, stručni) i kvalitativnih pokazatelja (struktura logističkih usluga, efikasnost, efektivnost), temeljem kojih bi se mogle izvesti projekcije trendova budućeg razvoja logističke industrije u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja pomogli bi gospodarskim subjektima u donošenju optimalnih poslovnih odluka na strateškoj razini, dok bi istodobno predstavljali izvor informacija i spoznaja neophodnih za daljnja znanstvena istraživanja na Fakultetu prometnih znanosti (znanstveni članci, doktorati, znanstveni projekti…). Tijekom provedbe istraživanja proširili bi se kontakti i inicirala intenzivnija suradnja s gospodarskim subjektima logističke industrije (logističkim operaterima i korisnicima usluga). Pri tomu bi također bili uključeni studenti Fakulteta prometnih znanosti, kojima bi se na taj način omogućilo stjecanje uvida u praktičnu primjenu stečenih znanja (u gospodarskoj praksi), kao i kontakt s mogućim budućim poslodavcima. Time bi se mogli poboljšati budući nastavni planovi i programi bolje prilagođeni studentim i tržištu rada. Znanstveni doprinos predloženog istraživanja očitovao bi se u definiranju metoda i standarda za vrednovanje logističkih usluga (definiranje indikatora performansi). Potrebu za provođenjem ovog istraživanja također potvrđuju dosadašnja istraživanja Zavoda za transportnu logistiku, ostvarena suradnja s gospodarstvom i Hrvatskom udrugom za upravljanjem lancem opskrbe.

Voditelj: prof.dr.sc. Mario Šafran

Trajanje: 2014.-2016.


Optimiranje tokova paketnih pošiljaka u sustavu gradske logistike

Organizacija distribucije roba u gradskim zonama predstavlja poseban izazov, zbog okolnosti koje utječu na oblikovanje logističke usluge i zbog visoke razine opterećenosti prometne infrastrukture u urbanim zonama. Ovisno o vrsti robe koja je subjekt distribucije i intenzitetu dostave, dolazi do povećanja broja prijevoznih sredstava koje obavljaju distribuciju, što rezultira negativnim utjecajem na okoliš i razinu prometnog zagušenja. Povećanje obujma prodaje roba putem Interneta, koji karakterizira velik broj pošiljki namijenjenih uglavnom pojedinačnim korisnicima, rezultirat će povećanjem broja dostava u segmentu internet distribucije. Takav trend nameće potrebu za istraživanjem postojećeg stanja sustava paketnih pošiljki, te prijedlogom rješenja distribucije robe u gradskim zonama s ciljem smanjenja negativnih utjecaja teretnih vozila na okoliš i kvalitetu života u urbanim područjima.  Cilj predloženog istraživanja je ispitati utjecaj paketne (internet) distribucije na broj dostavnih vozila prema različitim kriterijima, izraditi metodologiju mapiranja distributivnih i povratnih robnih tokova u paketnoj distribuciji i definirati model odabira mjera regulacije dostave robe u urbanim zonama koji će biti primijenjen na primjeru grada Zagreba. Očekinavi znanstveni doprinos očituje se u definiranju metodologije mapiranja  robnih tokova u sustavu gradske logistike u urbanim zonama i izradi modela odabira mjera regulacije dostave roba u urbanim zonama s naglaskom na paketnu distribuciju.

Voditelj: prof.dr.sc. Kristijan Rogić

Trajanje: 01/07/2015 – u trajanju


Identifikacija trenutačnog stanja intermodalnog transporta u RH i istraživanje potencijalnog intermodalnog tržišta (IDESRH)

Prema smjernicama razvoja  EU (Bijeloj knjizi: Roadmap to a Single European Transport Area) transport je od temeljne važnosti za razvoj gospodarstva i društva. Bijela knjiga predviđa povećanje teretnog prijevoza u odnosu na 2005. godinu, za oko 40% u 2030. godini, i više od 80% do 2050. Intermodalni promet na prostoru između Dunava i Jadrana predstavlja stratešku orijentaciju za budući razvoj ukupnog prometnog sustava RH. Cilj projekta je valorizacija trenutačnog stanja intermodalnog transporta u RH kroz analizu robnih i transportnih tokova i identifikacija potencijalnog intermodalnog tržišta uz primjenu modal shifta sa cestovnog na željeznički transport.

Voditelj: doc.dr.sc. Nikolina Brnjac

Trajanje: 01/07/2015 – u trajanju