Ratko Stanković

Kontakt podaci i publikacije

Doktorska disertacija

Naslov: “Utjecaj logističkog operatera na oblikovanje distribucijskih mreža

SAŽETAK

Za percepciju kupaca o proizvodu ili usluzi, najvažnija faza opskrbnog lanca je distribucija, jer ona predstavlja vezu s kupcima, preko koje oni doživljavaju i ocjenjuju funkcioniranje opskrbnog lanca u cjelini. Postupak oblikovanja distribucijske mreže u osnovi se sastoji od određivanja broja i lokacija LDC-a, njihove gravitacijske zone, funkcije, kapaciteta i tehnologije rada. Temeljem toga određuje se način transporta (prijevozno sredstvo, prijevozni put, dinamika…) i transportna tehnologija. Distribucijska mreža se oblikuje prema postavljenim zahtjevima efektivnosti i efikasnosti opskrbnog lanca, u skladu s konkurentnom strategijom tvrtke. Djelatnost logističkih operatera (logistička industrija), razvila se u uvjetima liberalizacije međunarodne trgovine, kao odgovor na rastuću potražnju za logističkim uslugama, koje uključuju planiranje, upravljanje, provedbu i nadziranje robnih tokova unutar globalnih opskrbnih lanaca. Iako u brojnim slučajevima omogućuje značajna poboljšanja, logistički outsourcing sa sobom donosi i određene rizike, koji su identificirani u ovom istraživanju. Mogućnosti prevencije tih rizika i odnosna područja djelovanja naznačeni su na konceptualnoj razini, te su u tom smislu navedene neke indikacije za i protiv primjene logističkog outsourcinga. Teoretska razmatranja i zaključci izvedeni iz rezultata istraživanja provjereni su na matematičkom modelu praktično primjenjivog rješenja distribucijske mreže proizvoda koji se proizvodi u tvornicama na dalekom istoku. S obzirom na vrstu problema i svojstva matematičkog modela, optimizacija je provedena primjenom MS Excel programskog alata Solver. Analiza dobivenog rješenja ukazala je na određene elemente kod kojih je trebalo razmotriti daljnja poboljšanja. Rezultati provedene analize pokazali su da prostor za smanjenje troškova distribucije, odnosno daljnju optimizaciju prvenstveno treba tražiti u domeni transporta, u određenom segmentu distribucijske mreže. Elemente poboljšanja namjeravalo se postići outsourcingom odgovarajućeg dijela opskrbnog lanca, tj. uvođenjem sustava cross dockinga, koji bi operativno vodio logistički operater. Optimalno rješenje distribucijske mreže sa sustavom cross dockinga dobiveno je optimizacijom odnosnog matematičkog modela, primjenom istog programskog alata. Kvantitativne promjene u distribucijskoj mreži, osim razdiobe prometa po LDC-ima, odnosno poboljšanja glede troškova distribucije, očitovale su se i u geografskom rasporedu distribucije, odnosno promjeni prijevoznih putova po kojima se odvijaju robni tokovi. Uočeno je kako uključivanjem logističkog operatera logika najmanjih prijevoznih udaljenosti pada u drugi plan, a dominantni čimbenik oblikovanja distribucijske mreže postaje logistički outsourcing. Osim mjerljivih učinaka koji se kvantifikacijom elemenata poboljšanja mogu egzaktno utvrditi, uvođenje logističkog operatera u sustav opskrbnog lanca ima i druge, implicitne učinke, koji mogu imati neželjene posljedice u slučaju realizacije rizika outsourcinga. U cilju sagledavanja svih učinaka i posljedica koje uvođenje logističkog operatera donosi u kontekstu strategije opskrbnog lanca i konkurentne strategije tvrtke, potrebno je provesti suptilniju analizu, kako je učinjeno u sklopu ovog istraživanja.