Slide Left Slide Right

Dragan Peraković


Dragan Perakovic

Dragan Peraković rođen je 12. travnja 1972. u Zagrebu. Nakon osnovne i srednje škole koju je završio u Grubišnom Polju, upisuje studij na Fakultetu prometnih znanosti (u daljnjem tekstu Fakultet) Sveučilišta u Zagrebu i diplomira na smjeru PiT 1995. godine.

Poslijediplomski znanstveni studij "Tehničko-tehnološki sustavi u prometu i transportu" pohađao je na Fakultetu, gdje je 2003. godine stekao akademski stupanj magistra znanosti iz područja tehničkih znanosti, područje Tehnologija prometa i transport, obranivši znanstveni magistarski rad "Mogućnost primjene mobilnog interneta u inteligentnim transportnim sustavima". Na temelju obrane doktorske disertacije pod naslovom "Model distribucije informacija korisnicima prometnog sustava", 2005. godine stekao je doktorat znanosti iz područja tehničkih znanosti, područje Tehnologija prometa i transport, na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.


1995. godina


Diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti te zaposlen kao stručni suradnik.

1995. - 2004. godina

U stalnom radnom odnosu na Fakultetu, prvo kao stručni suradnik, zatim mlađi asistent, a potom predavač i viši predavač.

2004. godina


Voditelj Katedre za tehniku telekomunikacijskog prometa na Zavodu za PiT promet.

2006. godina


Voditelj Katedre za informacijsko-komunikacijske tehnologije u prometu na Zavodu za informacijsko-komunikacijski promet.

2010. godina


Predstojnik Zavoda za informacijsko-komunikacijski promet te ujedno i voditelj Katedre za upravljanje informacijsko-komunikacijskim uslugama.

2017. godina


Izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u području tehničkih znanosti.


Autor ili koautor na više od 100 znanstvenih radova, objavljenih u međunarodnim časopisima i u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova te 8 poglavlja u znanstvenim knjigama.

Matični broj znanstvenika 213394 (znanstveno polje tehnologija prometa i transport)

Glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics – IJCSDF

Član uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal of Electronics Communication and Computer Technology - IJECCT

Mentor na više od 100 diplomskih i završnih radova.

Sudjelovao je na većem broju znanstvenih i stručnih međunarodnih konferencija, održao tri pozvana predavanje te osobno predstavio većinu radova i rezultata istraživanja.

Voditelj projekata financiranih od strane Sveučilišta u Zagrebu:

 • Analiza obilježja generiranoga podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaja (2017. - 2018.)

 • Istraživanje konteksta korištenja pametnih mobilnih uređaja i povezanih informacijsko komunikacijskih usluga (2015. - 2016.)

 • Istraživanje mogućnosti primjene koncepta IoT za poboljšanje sigurnosti kretanja slijepih i slabovidnih osoba prometnom mrežom (2014.)

 • Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti (2013.)


Sudionik na znanstvenim projektima i međunarodnim projektima

 • Resilient Communication Services Protecting End-user Applications from Disaster-based Failures - COST (2016.)

 • Harmonized Inland Navigation Transport Through Education and Information Technology – HINT (2012. – 2014.)

 • Green Intermodal Freight Transport – GIFT (2013. – 2014.)

 • Definiranje intermodalnih transportnih koridora višekriterijskim odlučivanjem (2007. - 2013.)

 • Mobilising Citizens For Vital Cities – CiViTAS ELAN (2008. - 2012.)

 • Metode razvitka integriranih inteligentnih transportnih sustava (2002. - 2005.)

 • Razvoj prometne infrastrukture (1995. - 1997.)


Aktivnosti

Uključen je u izvođenje nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na Fakultetu. Pri izvođenju nastave na Fakultetu, na studiju Promet te na studiju ITS i Logistika trenutno je nositelj sljedećih kolegija:

Preddiplomski studij

 1. Informacije i komunikacije

 2. Arhitektura telekomunikacijske mreže

 3. Terminalni uređaji

 4. Informacijski sustavi mrežnih operatora

 5. Održavanje telematičkih sustava

 6. Komutacijski procesi i sustavi

Diplomski studij

 1. Sigurnost i zaštita informacijsko komunikacijskog sustava

 2. Sustavi elektroničkog poslovanja

 3. Simulacije u prometu

 4. Projektiranje informacijsko komunikacijskih usluga

 5. Forenzička analiza informacijsko komunikacijskog sustava

Poslijediplomski doktorski studij

 1. Prometne mreže

 2. Teorija prometne sigurnosti


Član je Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta (član je Upravnog odbora Komore te predsjednik Strukovnog razreda inženjera poštanskog informacijsko-komunikacijskog prometa), Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (AMAC - FSC).
U ostaloj stručnoj djelatnosti isticao se kao dugogodišnji voditelj Centra za ICT Fakulteta te je suradnik Zavoda za prometno-tehnička vještačenja Fakulteta pri rješavanju zadaća iz područja vještačenja i savjetovanja iz informacijsko-komunikacijskog prometa. Kontinuirano se usavršava u RH i inozemstvu u gore opisanom području interesa. Posjeduje nekoliko certifikata iz područja informacijske sigurnosti i forenzike. Aktivno se služi engleskim jezikom.
Trenutačno je član Vijeća tehničkih područja Sveučilišta u Zagrebu za područje tehničke znanosti - polje strojarstvo, brodogradnja, tehnologija prometa i transport, zrakoplovstvo. Član je (ujedno i tajnik) Odbora za PiT promet Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.Član je međunarodnih udruga:


Dragan Peraković član je IEEE
Dragan peraković član je ITS
Dragan Peraković član je EAI
Dragan Peraković član je SDIWC
Dragan Peraković član je TM Forum

Znanstveni radovi

4

Uredničke knjige

9

Poglavlje u knjizi

3

Plenarna izlaganja

3

Pozvana predavanja

10

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection)

19

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima zastupljenima u drugim bibliografskim bazama podataka

79

Publicirani i izlagani znanstveni radovi s međunarodnih skupova/posteri

4

Sažeci u zbornicima skupova

156

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova


Poveznice prema znanstvenim bibliografskim bazama:

Kontakt


Telefon: +385 1 2457-915
Email: dragan.perakovic@fpz.hr
Službena web stranica Fakulteta prometnih znanosti
Službena web stranica Zavoda za informacijsko-komunikacijski promet

Fakultet prometnih znanosti
Vukelićeva 4
10 000 Zagreb, Hrvatska