Održavanje telematičkih sustava
Kratica: ODRTESUS Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragan Peraković
doc. dr. sc. Ivan Grgurević
Izvođači: Ivan Jovović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Životni ciklus, logistička potpora, modeli i modeliranje. Pouzdanost: količinski opis, slučajna varijabla "trajanje ispravnog rada", brzina kvarenja, eksponencijalni model. Pouzdanost: osnovne konfiguracije, projektiranje pouzdanost, kvar, zalihost, dodjela pouzdanosti. Održavljivost: održavljivost u životnom ciklusu, projektiranje održavljivosti, mjerila održavljivosti, raspoloživost, uporabivost, dodjela održavljivosti, čimbenici uspješnosti, pomagala za oblikovanje i/ili ocjenu održavljivosti. Održavanje: osnovne definicije, analiza logističke potpore, nacrt održavanja, pristup održavanju, održavalački pothvati, analiza održavalačkog pothvata, korektivno održavanje, preventivno održavanje, plan održavanja, služba održavanja, osoblje, dokumentacija o održavanju. Potpora sustava: sadržaj potpore, opskrbna potpora, ostala potpora, zalihe pričuvnih dijelova. E-održavanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Begović, M.: Održavanje tehničkih sustava, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
2. Keith Mobley, R.: Maintenance Engineering Handbook, Eighth Edition, McGraw-Hill Education, New York, USA, 2014.
3. Levitt. J.: Complete Guide to Preventive and Predictive Maintenance, 2nd Edition, Industrial Press Inc., New York, USA, 2011.
4. Holmberg, K., Adgar, A., Arnaiz, A., Jantunen, E., Mascolo, J., Mekid, S.: E-maintenance, Springer-Verlag London, New York, USA, 2014.
5. Yang, G.: Life Cycle Reliability Engineering, Wiley, New Jersey, USA, 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže