Diplomski rad
Kratica: DIPLOMSK Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 60(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Damir Budimir ( Seminar )
dr. sc. Juraj Fosin ( Seminar )
prof. dr. sc. Željko Marušić ( Seminar )
Opis predmeta:
SVI NASTAVNICI KOJI PREMA PRAVILNIKU O ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM ISPITIMA MOGU BITI MENTORI
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže