Projektiranje informacijsko komunikacijskih usluga
Kratica: PRINFKO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: dr. sc. Siniša Husnjak ( Laboratorijske vježbe, Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Razvoj usluga informacijsko-komunikacijskih sustava. Univerzalna usluga, dodatne usluge. Suvremeni ekosustav informacijsko komunikacijskih usluga. Segmentacija korisnika informacijsko-komunikacijskih usluga. Arhitektura sustava isporuka usluga ("uslužna arhitektura"). Ekonomski aspekti novih usluga. Sudionici i uloga na tržištu isporuke informacijsko-komunikacijskih usluga. Vrijednosni lanac isporuke usluge. Životni ciklus telekomunikacijske usluge. Ekosustav okruženja IoT usluga. Planiranje proizvoda/usluge (roadmapping). Upravljanje projektima, dionici, projektna logika. Istraživački i razvojni procesi projektiranja i modeliranja informacijsko komunikacijskih usluga. Generiranje ideja za razvoj novih informacijsko-komunikacijskih usluga. Prognoziranje potreba za informacijsko-komunikacijskim uslugama. Informacijske usluge, LBS temeljene usluge, IM usluge/Unified messaging (UM), XaaS, ITIL. Klasifikacija i segmentacija usluga.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peraković, D.: Autorizirana predavanja (dostupno putem sustava Merlin)
2. Bažant, A. i dr.: Telekomunikacije - tehnologija i tržište, Element, Zagreb, 2007.
3. Husnjak, S.: Autorizirani materijali za laboratorijske vježbe (dostupno putem sustava Merlin)
Preporučena literatura:
4. Fransman, M.: The New ICT Ecosystem, Cambridge University Press, London, 2010.
5. Carić, A.: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, Element, Zagreb, 2003.
6. Pang, S.: Successful Service Design for Telecommunications: A comprehensive guide to design and implementation, Wiley, 2009.
7. Korhonen, T. O., Ainamo, A.: Handbook of Product and Service Development in Communication and Information Technology, Springer US, 2003.
8. Ward, E. P.: World-Class Telecommunications Service Development, Artech House, 1998.
9. Agbinya, J.I.: IP Communications and Services for NGN, University of Technology, Pretoria, 2009.
10. Ahson, S.A., Ilyas, M.: Location-Based Services Handbook: Applications, Technologies, and Security, Taylor and Francis Group, 2011.
11. Schwalbe, K.: Information Technology Project Management, Augsburg College, 2011.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže