Osnove prometne infrastrukture
Kratica: OSPROINF Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada ( Auditorne vježbe, Seminar )
Marijan Jakovljević mag. ing. traff. ( Seminar, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe, Seminar )
doc. dr. sc. Marko Šoštarić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnove prostorno-prometnog planiranja. Građevinska regulativa u prometu. Republika Hrvatska u transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T). Osnovni elementi infrastrukture cestovnog, željezničkog, zračnog i vodnog prometa. Urbana prometna infrastruktura. Prometno-tehničke značajke poštanske i elektroničko komunikacijske mreže. Prometni terminali. Kompatibilnost raznih vrsta prometa. Primjeri i rješenja iz prakse.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17)
3. Stipetić, A.: Gornji ustroj željezničkoga kolosijeka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
4. Legac, I.: Cestovne prometnice I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
5. Pavlin, S.: Aerodromi I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
6. Legac,I i koautori: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.
7. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
8. Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (NN 41/13)
9. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)
10. Stipetić,A.:Infrastruktura telekomunikacijskog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000.
11. Ivaković,Č i koautori: Osnove vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb,1997.
12. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
13. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
14. Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)
15. Zakoni i provedbeni propisi iz područja prometne infrastrukture, Zagreb, Narodne novine RH.
16. Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (2014). Priručnik za plovidbu na rijeci Savi (URL:http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/documents_publications/publications/navigation_publication/prirucnik_za_plovidbu_na_rijeci_savi/e_prirucnik_za_plovidbu_na_rijeci_savi_latinica.pdf)
Preporučena literatura:
17. Bijela knjiga: Plan za jedinstveni europski prometni prostor - na putu konkurentnom i resursno učinkovitom prometnom sustavu (WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area-Towards a competitive and resource efficient transport system), Brussels, 2011, COM (2011)
18. Action Plan on Urban Mobility, European Commission, 2009 (COM (2009) 490 final)
19. Vuchic, V., R.: Urban Transit Systems and Technology, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007.
20. Esveld C.: Modern Railway Track, Zaltbommel,MRT-Productions,2001
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže