Radiotelefonska komunikacija I
Kratica: RTKI Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Ivana Francetić
Izvođači: v. pred. Ivana Francetić ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Uvod u RT-definicije i kratice. Opći operativni postupci. Uspostavljanje komunikacije. Vrste poruka. Opća frazeologija. Postupci u aerodromskoj kontroli. Prijenos komunikacije. Informacije o bitnom aerodromskom prometu. Informacije u letu. Vrijeme na aerodromu. Planovi leta. Niski prilazi i preleti. Letenje u školskom krugu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. AIC A004//2015, Postupci za obavljanje govorne komunikacije, HKZP, 2015.
2. Nastavni materijal s predavanja dostupan na sustavu Merlin
Preporučena literatura:
3. ICAO Annex 10, Vol V, 2002 ICAO Doc 4444: Phraseologies, 2003
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže