Urbana mobilnost
Kratica: URMOB Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Slavulj
Izvođači: dr. sc. Mario Ćosić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Ljupko Šimunović ( Predavanja )
Dino Šojat mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Julijan Jurak mag. ing. traff. ( Seminar )
Opis predmeta: Pojmovno razlikovanje mobilnosti, dostupnosti u urbanih sredinama. Tehnološke osobitosti i podjela gradskog i prigradskog prometa prema: pogonu, načinu kretanja, dosegu, i specifičnosti. Energetske, prostorne i ekonomski aspekti načina kretanja u urbanim sredinama. Tehnološka obilježja urbane prometne infrastrukture. Karakteristike prijevozne potražnje u odnosu na različite načine putovanja. Načini prikupljanja podataka vezanih za promet u gradovima. Obilježja nemotoriziranih načina putovanja (pješačenje, biciklistički promet). Obilježja taksi prijevoza, javnog gradskog prijevoza putnika, prijevoza po pozivu, motoriziranih putovanja korištenjem osobnog vozila, zajedničke vožnje osobnim vozilom (car-pooling, car-sharing). Javni prijevoz u funkciji turističkih obilazaka grada. Dostavni promet i distribucija roba u urbanim područjima, problemi i potencijalna rješenja. Kriteriji za odabir podsustava javnog gradskog prijevoza putnika. Učinkovitost JGPP-a prema podsustavima. Kvaliteta javnog gradskog prijevoza (QoS). Problemi vezani za promet uz osobe sa smanjenom mogućnošću kretanja. Odnos teoretske i praktične propusne moći linija prema podsustavima JGPP-a. Moderne metode i alati za izradu voznog reda i rasporeda rada. Multimodalne točke i transferne točke u mreži JGPP-a. Veza JGPP-a s međugradskim stanicama; željezničkim, zračnim lukama, vodnim prijevozom, cestovnim kolodvorima. Perspektive razvoja JGPP-a. Modeli integriranog prijevoza putnika (gradsko - prigradski) i tarifne unije. Standardizacija i interoperabilnost u prometnom sustavu. Primjena ITS-a u gradskom prometu. Centri za upravljanje gradskim prometom.Indikatori prometnog sustava u urbanim sredinama i njegova evaluacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Brčić, D., Slavulj, M.: Urbana mobilnost, Autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017.
Preporučena literatura:
2. Bohler-Baedeker, S., Kost, C, Merforth, M.: Urban Mobitity Plans, GTZ, Eschborn, 2014.
3. Steiervald, G., Kunne, H. D.: Stadtverkehrsplanung. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1994.
4. Vuchic, V. R.: Urban Public Transportation, University of Pennnsylvania, Philadelphia, 1987.
5. Vuchic, V. R. : Urban Transit, University of Pennnsylvania, Philadelphia, 2005.
6. Making Transit Work, Transportation Research Board, Special Report 257, Washington, D. C., 2001.
7. Hensher, D. A., Button, K. J.: Handbookof Transport Modelling, Pergamon, 2000.
8. Institute of Transportation Engineers: Traffic engineering handbook, 6th edition, Washington, USA, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže