Integrirano upravljanje obalnim područjem
Kratica: IUOP Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Kavran
doc. dr. sc. Vlatka Stupalo
Izvođači: doc. dr. sc. Vlatka Stupalo ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i odrednice obalnog područja i pomorskog gospodarstva. Teorijski pristup u vođenju, planiranju, odlučivanju i razvoju obalnih resursa. Područje obuhvata integriranog upravljanja obalnim područjem. Utvrđivanje ekološkog aspekta upravljanja obalnim područjem. Pristup i način rješavanja problema integriranog upravljanja obalnim područjem. Faze procesa integriranog upravljanja obalnim područjem. Utjecaj upravljanja obalnim područjem na razvoj pomorstva. Zakonodavni prostorni okviri društvenoga i ekonomskoga vrjednovanja mora. Međudržavne, državne, pravne i financijske značajke integriranog upravljanja obalnim područjem. Modeli upravljanja obalnim područjem i prirodnim resursima. Upravljački procesi u razvijenim, srednje razvijenim i nerazvijenim zemljama svijeta. Iskorištavanje obalnog područja u svrhu korištenja obnovljivih izvora energije. Pravci istraživanja obalnog područja. Dosadašnji i dugoročni plan razvoja obalnog područja Hrvatske
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Kovačić, M., Komadina, P.: Upravljanje obalnim područjem i održivi razvoj, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011.
2. Dundović, Č., Grubišić, N.: Pomorska i prometna politika, Pomorski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2013.
3. Kavran, N.: Integrirano upravljanje obalnim područjem - autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, 2017. (sustav Merlin)
4. Stupalo, V.: Integrirano upravljanje obalnim područjem - nastavni materijali, Fakultet prometnih znanosti, 2020. (sustav Merlin)
Preporučena literatura:
5. A handbook for measuring the progress and outcomes of integrated coastal and ocean management, IOC manuals and guides, 46; ICAM Dossier, 2. Paris, UNESCO, 2006.
6. Protocol on Integrated coastal zone management in the Mediterranean, Official Journal of the European Union, L 34/19, 2009.
7. Zakon o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, NN- Međunarodni ugovori, 8/12
8. Studija procjene učinaka Protokola o Integralnom upravljanju obalnim područjima Sredozemlja na Hrvatsku. Nacrt konačnog izvješća. UNEP/MAP/PAP/RAC, Ekonomski institut, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ivo Pilar u Zagrebu, MZOPUG, Zagreb, 2010.
9. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 30 May 2002 concerning the implementation of Integrated Coastal Zone Management in Europe (2002/413/EC), Official journal of the European Communities, L148/24, 2002.
10. Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem Dubrovačko-neretvanske županije, projekt Coastance, Dubrovnik, 2011.
11. Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020., Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, 2014.
12. Pomorski zakonik (NN 181/04, NN 76/07, NN 146/08, NN 61/11, NN 56/13, NN 26/15, NN 17/19)
13. Zakon o koncesijama (NN 69/17)
14. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, NN 100/04, NN 141/06, NN 38/09, NN 123/11, NN 56/16, NN 98/19)
15. Integrirana pomorska politika Europske unije - Plava knjiga (Integrated Maritime Policy for the European Union - The Blue Paper), 2007.
16. CoastLearn: http://www.coastlearn.org/
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže