Upravljanje zračnom plovidbom
Kratica: UPZRPL Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Mihetec
prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tomislav Mihetec ( Auditorne vježbe, Seminar )
prof. dr. sc. Sanja Steiner ( Seminar )
Opis predmeta: Povijesni razvoj kontrole zračnog prometa. Elementi strategijskog planiranja prometa. Planiranje CNS/ATM koncepta. Europski kontekst razvoja zračnog prometa. ATM strategija 2000+. Inicijativa Jedinstvenog europskog neba (Single European Sky). Upravljanje zračnom plovidbom, Operativne usluge u zračnom prometu. Pravila i uvjeti letenja zrakoplova. Priprema i plan leta. Pojam i podjela zračnog prostora, klasifikacija i operativna podjela. Uspostava ruta i sektora u zračnom prostoru. Fleksibilno upravljanje zračnim prostorom. Strukture fleksibilnog upravljanja zračnim prostorom. Jedinica za upravljanje zračnim prostorom. Međunarodne funkcije upravljanja zračnim prostorom. Publikacije informacija o upravljanju zračnim prostorom. Razine upravljanja protokom i kapacitetima zračnog prometa. Središnja jedinica za upravljanje protokom zračnog prometa. Planiranje leta u IFPS zoni. Procesi upravljanja protokom i kapacitetom zračnog prometa. Rutiranje zrakoplova. Dodjela slotova. Odnos operativnih usluga u zračnom prometu, upravljanja zračnim prostorom i upravljanja protokom i kapacitetima zračnog prometa. Naknade za pružanje usluga u zračnoj plovidbi. Izračun terminalnih i rutnih naknada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mihetec, T.: Autorizirana predavanja i prezentacije
2. Steiner, S.: Autorizirana predavanja i prezentacije
Preporučena literatura:
3. Cook, A.: European Air Traffic Management, Ashgate, London, 2008.
4. Sudarshan, H.V.: Seamless Sky, Ashgate, London, 2003.
5. Doc 4444, Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management, Sixteenth edition , International Civil Aviation Organization, Montréal, Canada, 2016.
6. Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation: Rules of the Air, International Civil Aviation Organisation, Montreal, 2005.
7. Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation: Air Traffic Services, International Civil Aviation Organisation, Montreal, 2001
8. CFMU Handbook, EUROCONTROL, Brussels, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže