Vrednovanje željezničkih projekata
Kratica: VREDŽPR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 20(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Danijela Barić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Danijela Barić ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Proces odlučivanja u željezničkom prometu. Investicije u željeznički promet. Osnovni pojmovi u investicijskom procesu. Planiranje investicijskih projekata u željezničkom prometu, identifikacija i kvantifikacija osnovnih parametara. Faze planiranja investicijskih željezničkih projekata. Strukturna priprema željezničkih projekata. Identifikacija projekta, analiza tržišta prodaje i nabave, analiza lokacije, tehnološko-tehnička analiza, identifikacija učinaka investicije, kvantifikacija učinaka. Dokumentacijska osnova, studije analize i sinteze. Tehnička dokumentacija u postupku vrednovanja željezničkih projekata. Tehnički i ekonomski vijek željezničkih projekta. Ocjena željezničkih projekata. Metodologija vrednovanja željezničkih projekata. Metode vrednovanja projekata u željezničkom prometu. Vrednovanja željezničkih projekata primjenom metode SWOT analize. Vrednovanja željezničkih projekata višekriterijskim odlučivanjem. Primjena metode Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP metoda). Vrednovanja željezničkih projekata primjenom metode analize troškova i koristi (CBA). Proračuni pokazatelja pri dinamičkom pristupu ocjene. Odnos korist/trošak, metoda interna stope profitabilnosti, metoda neto sadašnje vrijednosti, metoda relativne neto sadašnje vrijednosti, metoda razdoblja povrata sredstava. Ekonomski tok željezničkog projekta. Termin plan. Izbor optimalnog rješenja željezničkog projekta. Ocjena rizika željezničkih projekata: analiza osjetljivosti, analiza rizika, ocjena prihvatljive razine rizika, prevencija rizika. Modeli financiranja projekata u željezničkom prometu. Izvori financiranja projekata u željezničkom prometu i kriteriji podjele. Pretpristupni i strukturni fondovi u funkciji financiranja željezničkih projekata. Studija slučaja: izbor optimalnog projekta željezničke infrastrukture.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Barić, D.: Vrednovanje željezničkih projekata - autorizirana predavanja (e-student.fpz.hr)
2. Barić, D.: Priručnik za rad u programskim paketima Expert Choice i MS Excel, Fakultet prometnih znanosti
Preporučena literatura:
3. Barić, D.: Metode za ocjenu i izbor investicijskih projekata u prometu, magistarski rad, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
4. Barić, D.: Model planiranja prometno-tehnoloških projekata u funkciji razvoja željeznice, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010.
5. Bendeković, J. i koautori.: Priprema i ocjena investicijskih projekata, FOIP biblioteka, Zagreb, 2007.
6. Bendeković, J. i koautori: Vodič za analizu troškova i koristi investicijskih projekata, FOIP biblioteka, Zagreb, 2007.
7. Guide to cost-benefit analysis of investment projects (Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession), Final Report, European Commission Directorate General Regional Policy, 2008.
8. Kumares, C. Sinha, Samuel Labi: Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming, John Wiley & Sons, inc., June 2007
9. Rabbani, S. J. L.; Rabbani, S. R.: Decision in Transportation with the Analytic Hierarchy Process, UFPB/CCT, Brasil, 1996
10. Saaty, T. L.: Creative Thinking, Problem solving and Decision Making, RWS Publications, Pittsburgh, 2006.
11. Vukan R. Vuchic: Urban Transit: Operations, Planning and Economics, John Wiley & Sons, inc., 2005.
12. Priručnici za programsku potporu Expert Choice 11.5 i MS Excel
13. Odabrani zakoni i podzakonski akti iz područja željezničkog prometa
14. Odabrane investicijske studije i projekti iz područja željezničkog prometa
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže