Upravljanje kvalitetom
Kratica: UPRKV Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Diana Božić
Izvođači: prof. dr. sc. Marinko Jurčević ( Predavanja )
doc. dr. sc. Diana Božić ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam kvalitete i specifičnosti kvalitete usluga. Teorija i modeli kvalitete (Deming, Malcolm Baldridge, EQA). Razvoj sustava upravljanja kvalitetom. Tehnički i eksploatacijski parametri kvalitete poštanskih i telekomunikacijskih usluga. Statistička kontrola kvalitete. pomagala za kontrolu kvalitete ("7 tools"). Dijagrami tijeka procesa, liste provjere, histogrami, kontrolne karte. Dijagrami uzroka-i-posljedica (CE) i Pareto analiza prioriteta. Kontrola kvalitete poštanskih usluga. Kontrola kvalitete komunikacijskih usluga. Kvaliteta softvera. Primjena ISO normi iz obitelji 9000. Cjelovito upravljanje kvalitetom (TQM) usluga. Upravljanje timovima i projektima poboljšanja kvalitete. Primjeri i zadaci statističkog zaključivanja u kontroli kvalitete. Reprezentativnost uzoraka. Testiranje slučajnosti niza. Primjena kontrolnih karata za numerička i atributivna obilježja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Božić, D.: Autorizirana predavanja (objavljeno na e-studentu)
2. Skoko, H.: Upravljanje kvalitetom, Sinergija d.o.o., Zagreb, 2000.
3. Foster, S.T.: Managing Quality-An Integrative Approach (2nd ed.), Prentice-Hall, UPS, New York, 2004.
Preporučena literatura:
4. Juran, J.M., Blanton Godfrey, A.: Juran s Quality Handbook, Mc Graw Hill, 1999.
5. Lawrence, J.A., Pasternack, B. A.: Applied Management Science, Wiley, 2002
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže