Vjerojatnost i statistika
Kratica: VJST Opterećenje: 45(P) + 45(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Fratrović
v. pred. dr. sc. Marijana Greblički
Izvođači: dr. sc. Diana Hunjak ( Auditorne vježbe )
pred. Radomir Lončarević ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u kombinatoriku. Prebrojavanje konačnih skupova.
Algebra događaja. Definicije vjerojatnosti događaja. Uvjetna vjerojatnost. Formula potpune vjerojatnosti i Bayesova formula.
Pojam slučajne varijable. Funkcija razdiobe. Funkcije slučajne varijable. Diskretne slučajne varijable. Numeričke karakteristike diskretne slučajne varijable. Binomna razdioba. Poissonova razdioba. Geometrijska razdioba. Hipergeometrijska razdioba. Jednolika razdioba. Eksponencijalna razdioba. Normalna razdioba. Hi-kvadrat razdioba. Granični teoremi teorije vjerojatnosti.
Statistički skup. Obilježja statističkog skupa. Razdioba frekvencija. Središnje karakteristike i mjere raspršenja statističkog skupa. Mjere oblika. Dvodimenzionalna i višedimenzionalna razdioba frekvencija.
Teorija uzoraka. Statističke procjene. Testiranje statističkih hipoteza. Testiranje hipoteze o razdiobi u statističkom skupu.
Korelacija i regresija. Koeficijent korelacije. Linearna regresija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kovač Striko, E.; Fratrović, T.; Ivanković, B.: Vjerojatnost i statistika s primjerima iz tehnologije prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Pauše, Ž.: Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993
3. Vranjković, P.: Zbirka zadataka iz vjerojatnosti i statistike, Školska knjiga, Zagreb, 1990
4. Cody, R.: An Introduction to SAS University Edition, SAS Institute, 2015.
5. Lipschutz, S.: Probability, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, 1996
6. Spiegel, M.R.: Theory and problems of Statistics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, 1996
7. Hwei, P. H.: Probability, Random Variables and Random Processes, Schaum´s Outline Series, McGraw-Hill, 1997.
8. Montgomery, D.C., Runger, G.C.: Applied Statistics an Probability for Engineers, John Wiley and Sons, 2003
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže