Tehnologija vodnog prometa
Kratica: TVPPROM Opterećenje: 45(P) + 7(A) + 8(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Kavran
prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš
Izvođači: doc. dr. sc. Vlatka Stupalo ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Tehnološki procesi prijevoza tereta u pomorskom prometu i prometu na unutarnjim plovnim putovima. Utjecaj riječnog toka i morskih struja na brzinu plovidbe, organizacije i tehnologije potiskivanog sustava. Eksploatacijski pokazatelji rada flote po vremenu, opterećenju, brzini. Pokazatelji produktivnosti pojedinačnog broda, plovnog sastava ili grupe brodova. Izbor potiskivanog ili teglenog sastava. Određivanje propusne sposobnosti prirodnog plovnog puta. Određivanje propusne moći dionice kanala ili kanaliziranih rijeka te utvrđivanje mjera za povećanje kapaciteta plovnog puta. Tehnološki procesi prijevoza putnika u pomorskom prometu i prometu na unutarnjim plovnim putovima. Sastavljanje dijagrama, grafikona rada teretnih plovila ili voznog rada putničkih brodova. Evidencija i analiza rada flote. Određivanje troškova prijevoza.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Manual on Danube Navigation, via donau, Vienna, Austria, 2007.
2. Priručnik za unutarnju plovidbu u Republici Hrvatskoj, Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o., Zagreb, 2006.
3. Dadić, I., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Organizacija i eksploatacija vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.
4. Ivaković, Č., Božičević, D., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Osnove vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.
5. Kavran, N.: Tehnologija vodnog prometa - autorizirana predavanja, 2017. (Merlin)
6. Bukljaš Skočibušić, M.: Tehnologija vodnog prometa - autorizirana predavanja, 2017. (Merlin)
7. Stupalo, V.: Tehnologija vodnog prometa - predavanja, 2016. (Merlin)
8. Stupalo, V.: Analiza plovnog puta na zemljovida u GoogleEarthu te oblikovanje slike i tablice u MS Wordu, vježbe, 2016. (Merlin)
9. Stupalo, V.: Riječni promet - Međunarodne konvencije, pravilnici, preporuke i standardi, vježbe, 2016. (Merlin)
10. Stupalo, V.: Specifičnosti tehnološkog procesa prijevoza u prometu na unutarnjim plovnim putovima, vježbe, 2016. (Merlin)
11. Stupalo, V.: Upute za izradu seminarskog rada, 2016. (Merlin)
Preporučena literatura:
12. Čolić, V., Radmilović, Z., Škiljaica, V.: Vodni saobraćaj, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2005.
13. Dundović, Č., Kesić, B.: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001.
14. House, D.: Cargo work: for maritime operations, Routledge, Oxford, 2005.
15. Jović, S.: Organizacija i eksploatacija flote, Građevinska knjiga, Beograd, 1970.
16. Meurn, R. J.: Marine cargo operations: a guide to stowage, Cornell Maritime Press Inc., U.S., 2010.
17. Muškatirović, D.: Unutrašnji plovni putevi i pristaništa, Građevinski fakultet Beograd, Beograd, 1979.
18. Pojmovnik za statistiku prometa, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2011.
19. Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi (NN 99/08, 8/11, 39/12)
20. Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05)
21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 10/08, 155/08, 127/10, 80/12)
22. Radmilović, Z.: Transport na unutrašnjim plovnim putevima, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2007.
23. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)
24. Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2018. (NN 65/08)
25. Strengthening inland waterway transport: Pan-European co-operation, OECD Publications, Paris, 2006.
26. Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (NN 32/09)
27. Zelenika, R.: Prometni sustavi, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže