Ekologija u prometu
Kratica: EKOLPRO Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Golubić
Izvođači: prof. dr. sc. Jasna Golubić ( Seminar )
Marijan Jakovljević mag. ing. traff. ( Seminar )
Opis predmeta: Utjecaj cestovnog prometa na okoliš (emisije štetnih i stakleničkih plinova,zakonska regulativa glede emisija i mjere unutar i izvam motora u cilju smanjenja štetnih tvari, buka i mjere za njeno smanjenje,zauzimanje prostora pri izgradnji prometnica,održivi prometni sustavi);Utjecaj zračnog prometa na okoliš (problem buke u komercijalnom zrakoplovstvu,načini smanjenja emisije iz zrakoplovnog motora na globalnom i regionalnom planu,utjecaj zračnog prometa na klimatske promjene,ekološki čimbenici zračnih luka,ekološka tehnologija gradnje zrakoplovnih motora);Utjecaj željezničkog prometa na okoliš (ekološke prednosti željeznice-utrošak energije,emisije štetnih i stakleničkih plinova,zauzimanje prostora,alternativna goriva i eksterni troškovi),ekološki nedostaci (buka,ionizacija zraka, prijevoz opasnih tvari, tretiranje herbicidima);Utjecaj TK prometa na okoliš ( elektromagnetsko onečišćenje,mobilna telefonija,SAR jedinica,utjecaj antena, baznih stanica na zdravlje čovjeka,načini zaštite ljudi)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Golubić J.: Autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, ak. god. 2020./2021.; https://moodle.srce.hr/2020-2021/
Preporučena literatura:
2. Herceg, N.,:Okoliš i održivi razvoj, Synopsis d.o.o., Zagreb, 2013.
3. Glavač, V.: Uvod u globalnu ekologiju, II ispravljeno i dopunjeno izdanje, 2001.
4. Bijela knjiga: Plan za jedinstveni europski prometni prostor - Put prema konkurentnom prometnom sustavu unutar kojeg se učinkovito gospodari resursima, COM(2011) 144 final, Europska komisija, Bruxelles, 2011.
5. Health information and Scientific Committees: Potencial health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), European Commission, EU, Luxemburg, 2015.
6. Čaušević, S: Komunikacijske tehnologije i okoliš, Fakultet za Saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, 2011.
7. Guidance Material and Best Practices for Fuel and Environmental Management, IATA, May 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže