Tjelesna kultura (2)
Kratica: TJELESN Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 60(TJ)
Nositelji: v. pred. Martina Mavrin Jeličić
Izvođači:
Opis predmeta: Nastava Tjelesne kulture na Fakultetu prometnih znanosti se dijeli na osnovne i izborne programe. Pod osnovne programe spadaju sve aktivnosti koje se izvode u terminu redovite nastave fakulteta te uz prisutnošću voditelja sa planiranim sadržajem aktivnosti. Izborni programi su u izvannastavnom terminu, dio njih uz novčanu participaciju (P), a odnosi se na ekipne sportove, sportske sadržaje studentskih udruga (P) i sportske aktivnosti u suradnji sa drugim fakultetima (horizontalna mobilnost). Od aktivnosti iz osnovnog programa možete se opredijeliti za sljedeće sekcije: funkcionalni trening, odbojku, nogomet, košarka, šah i klizanje. Osim osnovnih i izbornih predmeta u sklopu nastave tjelesne i zdravstvene kulture planirana su edukativna predavanja za studente s ciljem unaprijeđenja zdravlja u svakodnevnom životu.

Predmet se može položiti isključivo putem aktivnosti tijekom semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mišigoj-Duraković, M. i suradnici: Tjelesno vježbanje i zdravlje, Znanje d.o.o., 2018.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže