Elektrotehnika
Kratica: ELEKTRO Opterećenje: 45(P) + 24(A) + 0(L) + 6(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
izv. prof. dr. sc. Niko Jelušić
izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko
Izvođači: v. pred. Izidor Alfirević ( Seminar, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Damir Budimir ( Auditorne vježbe, Seminar )
Dominik Cvetek mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
doc. dr. sc. Jurica Ivošević ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Elektrostatika. Električki naboj. Coulombov zakon. Električno polje. Gaussov zakon. Vektor električnog pomaka. Potencijal elektrostatičkog polja. Vodiči u elektrostatičkom polju. Električki kapacitet i kondenzatori. Električno polje u dielektricima. Statički elektricitet u svakodnevnoj praksi. Istosmjerna struja. Električni krug i ,elementi i osnovni zakoni. Kirchhoffovi zakoni. Električne mreže. Elektrokemija. Prolazak električke struje kroz tekućine. Kemijski izvori električne struje. Magnetizam. Magnetsko polje istosmjernih struja. Osnovni zakoni magnetizma. Elektromagnetska indukcija i samoindukcija. Tvari u magnetskom polju. Vremenski promjenjivo električno i magnetsko polje. Prijelazne pojave. Izmjenična struja. Osnovni pojmovi o izmjeničnim strujama. Osnovni zakoni u krugovima izmjeničnih struja. Rad i snaga izmjeničnih struja. Višefazni izmjenični sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sertić, A.: Elektrotehnika u prometu, Zagreb 2005.
5. Sertić, A.: Elektrotehnika u prometu, 1. dio, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
2. Pinter, V.: Osnove elektrotehnike I, Tehnička knjiga Zagreb, 1975.
3. Pinter, V.: Osnove elektrotehnike II, Tehnička knjiga Zagreb, 1975.
4. Felja, I., Koračin, D.: Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, Školska knjiga, Zagreb, 1992 .
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže