Cestovne prometnice I
Kratica: CEPROMI Opterećenje: 45(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan
doc. dr. sc. Luka Novačko
Izvođači: doc. dr. sc. Luka Novačko ( Auditorne vježbe, Seminar )
Karlo Babojelić mag. ing. traff. ( Seminar )
Opis predmeta: Javne ceste. Podjela cesta po funkcionalnoj klasifikaciji, te društveno - gospodarsko i prometno - tehnološko razvrstavanje. Osnovne uporabne značajke ceste (propusna moć i razina usluge, mjerodavne analize u prometnim analizama, mjerodavna vozila i trajektorije provoženja). Poprečni presjek ceste, prometni i slobodni profil, prometno dimenzioniranje i standardni poprečni presjeci. Tlocrtni i vertikalni elementi trase, nosivi ustroj ceste. Prateći uslužni objekti. Zaštita i održavanje cesta. Dinamička i geometrijska analiza ceste, studijska projektna dokumentacija. Vrednovanja investicijsko - studijskih rješenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Legac, I.: Cestovne prometnice I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
3. Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
4. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa, NN 110/01
Preporučena literatura:
5. Highway Capacity Manual HCM2010, National Research Council, Washington, USA, 2010.
6. Mannering, F.: Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, Wiley, 2009.
7. Dragčević, V., Rukavina, T.: Donji ustroj prometnica, Građevinski fakultet, Zagreb, 2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže