Mobilni komunikacijski sustavi
Kratica: MOBKOMSU Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Mario Muštra
Izvođači: doc. dr. sc. Mario Muštra ( Auditorne vježbe, Seminar )
Dominik Cvetek mag. ing. traff. ( Seminar )
Opis predmeta: Radiokomunikacije: teorijske osnove, radiokomunikacijski sustav. Tehnike višestrukog pristupa (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, OFDMA). Tehnike prijenosa u proširenom spektru (DSSS, FHSS), Radiovalovi: frekvencijski spektar, karakteristike širenja, propagacijski modeli. Antene: parametri, antene u mobilnim komunikacijskim sustavima, adaptivne antene. Mobilne radiokomunikacije: generacije sustava, struktura mreže. Planiranje radijskog segmenta GSM mreže (tehnički aspekt, prometni aspekt), razvoj mobilnih komunikacijskih sustava, nove generacije. Bežične pristupne mreže, protokoli. Pozicijski bazirane usluge. Satelitski komunikacijski sustavi, terminali. Radiorelejni sustavi. Elektromagnetska kompatibilnost, utjecaji elektromagnetskog polja, upravljanje frekvencijskim spektrom, standardi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Muštra, M., Predavanja i vježbe
2. Schiller, J.: Mobile Communications (2nd edition), Pearsons, 2003
3. Doble, J.: Introduction to Radio Propagation for Fixed and Mobile Communications, Artech House, 1996.
Preporučena literatura:
4. Zentner, E.: Antene i radiosustavi, Graphis, Zagreb, 2001.
5. Zahradka, I.: Radiokomunikacijski sustavi, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
6. Kupper, A.: Location-based services: fundamentals and operation, John Wiley & Sons Ltd, 2005.
7. Revija Ericsson Nikola Tesla, časopis tvrtke
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže