Završni rad
Kratica: ZAVRAD Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 60(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: Petar Andraši mag. ing. aeronaut. ( Seminar )
Opis predmeta: Svrha i cilj završnog rada je da student/ica javno pokaže sposobnost obrade određenog stručnog područja te o tome izvijesti na odgovarajući način u pisanom obliku u završnom radu i usmeno na obrani. Pritom treba primijeniti stečena znanja iz područja tehnologije prometa/ITS-a i logistike/aeronautike u svrhu prepoznavanja i opisivanja prometnih/logističkih/aeronautičkih problema.

Mentori mogu biti svi nastavnici koji prema PRAVILNIKU O ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM ISPITIMA mogu biti mentori.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže