Upravljanje i vođenje u vojnoj organizaciji
Kratica: UPVOVOOR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dario Matika
Izvođači: Stipo Semren dipl. ing. agr. ( Auditorne vježbe, Predavanja )
mr. sc. Slobodan Čurčija ( Auditorne vježbe, Predavanja )
mr. sc. Marin Jakulj ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u predmet, osnove teorije organizacije i upravljanja: upravljanje, management, vođenje, zapovijedanje. Upravljanje vojnim sustavima i u vojnim sustavima. Sustav upravljanja, vođenja i zapovijedanja oružanim snagama. Proces upravljanja, vođenja i zapovijedanja. Razvoj vojne organizacije - izgradnja vojnih timova, vojnog profesionalizma i etike. Sredstva i metode upravljanja u oružanim snagama. Izgradnja zapovjednog kadra. Vođenje vojske u miru i u ratu.
Postavljanje problemskih zadaća u okviru pojedinih tema, rasprava u grupama, artikuliranje i obrazloženje rješenja; simuliranje vojnih zadaća, aplikacija paradigme planiranja, odlučivanja i postavljanja zadaća podređenima; kodiranje i dekodiranje informacija u vojnoj komunikaciji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. NATO pravila: AJP-3.3(A), AJP-3(B) i AJP-01(D); (samo poglavlja vezana za NPP)
2. Kostanjevac M.: Menadžment u vojnoj organizaciji, Zagreb, 2008.
3. DuBrin A.; Essentials of Management, 10th ed., WP 2016.
4. Sikavica-Šiber-Pološki: Temelji menadžmenta Zagreb, 2008.
5. Leadership Education 400, Principles of Management Air Force, 2008.
6. Edgar H. Schein, Org. Culture and Leadership (The Jossey-Bass Business & Mng. Series), 4ed. 2010.
7. AFH 33-337 The Tongue and Quill
Preporučena literatura:
8. Hughes-Ginnett-Curphy, Leadership: Enhancing the Lessons of Experience, 8th Edition, 2014
9. Gen Stephen R. Lorenz: Lorenz on, Leadership, Lessons on Effectively Leading People, Teams, and Organizations, USAF, 2012.
10. T-309 United States Air Force, Leadership Studies, AS300 ROTC, 2012.
11. Air Force Doctrine Document 1-1, Leadership and Force Development, 2011.
12. AU-24, Concepts for Air Force Leadership, 2008.
13. James Jupp & Keith Grint, Air Force Leadership: Beyond Command?, R. A. F. Leadership Centre, 2006.
14. Jeffry F. Smith: Commanding an Air Force Squadron, USAF, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže