Diplomski rad
Kratica: DIPLOMSK Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 60(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Diplomski rad je sveobuhvatan i cjelovit zadatak iz područja tehnologije prometa/ITS-a i logistike/aeronautike. Tijekom izrade diplomskog rada student/ica mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog gledišta. Pri izradi rješenja koristi znanja stečena iz više predmeta te dostupne literature. Pod vodstvom mentora uz dobro pripremljena i strukturirana pitanja i prijedloge daljnjih aktivnosti izrade diplomskog rada student/ica treba pokazati sposobnost dodatnog učenja iz obvezane ili dopunske literature. Rezultate provedenih analiza i predložena rješenja student/ica mora prezentirati na odgovarajući način, u pisanom oblikom u diplomskom radu i usmeno na obrani.

Mentori mogu biti svi nastavnici koji prema PRAVILNIKU O ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM ISPITIMA mogu biti mentori.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže