Računalni modeli u željezničkom prometu
Kratica: RAČŽP Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
doc. dr. sc. Marjana Petrović
Izvođači: Ivica Ljubaj mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Teorijske osnove za modeliranje u željezničkom prometu. Pregled matematičkih metoda i modela za simuliranje procesa u prometu. Zahtjevi sustava i njihovo modeliranje. Identifikacija zahtjeva koje simulacijski model treba omogućiti (transportni modeli, analiza organizacije sustava, analiza kapaciteta i uskih grla sustava, modeli za edukacije, modeli za projektiranje sustava i dr.). Mikro modeli i modularni modeli . Mikro simulacijski modeli za elemente i procese sustava, za praćenje efikasnosti i tehničkih performansi dijela sustava. Modularni modeli za simultano praćenje parametara složenijih sustava u realnom vremenu i varijantama vremenske komponente (mreže, sustave s više elemenata i dr.). Primjena suvremenih programskih paketa u praksi. Primjena modela za projektiranje sustava, analizu elemenata sustava, analizu sustava kao cjeline i edukaciju (za ljude na održavanju sustava i korisnike sustava).
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Hansen, I.A., Pahl, J.: Railway Timetable & Traffic - Analysis - Modelling - Simulation, EURAIL PRESS, 2008.
2. Programska dokumentacija za računalne programe OpenTrack i RailSys
3. ITE: Transportation Planning Hanbook, 4th edition, Wiley, 2016
4. Čičak, M.: Modeliranje u željezničkom prometu, Zagreb, 2005.
Preporučena literatura:
5. Mlinarić, T.J.: Dugoročna procjena kvalitete kolosiječne geometrije s ciljem identificiranja zahtjeva održavanja, doktorska disertacija, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Techinsche Univesitaet Graz, 2002.
6. Anders, E. et al.: Railway Signalling & Interlocking, Eurailpress, Hamburg, 2009.
7. Winter, P.: Compendium on ERTMS, International Union of Railways, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže