Zrakoplovna navigacija II
Kratica: ZRNAVII Opterećenje: 45(P) + 27(A) + 0(L) + 18(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Doris Novak
Izvođači: prof. dr. sc. Tino Bucak ( Predavanja )
doc. dr. sc. Tomislav Radišić ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Petar Andraši mag. ing. aeronaut. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Teorijske osnove radionavigacije: definicije, parametri, rasprostiranje radio valova u realnim uvjetima, frekvencijski spektar, prijam, odašiljanje i obrada signala, modulacijski postupci, antene. Osnove radiogoniometrije i radiolokacije, postupci i uređaji (VDF, NDB/ADF, VOR/DME, TACAN/VORTAC). Radionavigacija u niskofrekvencijskom području (LORAN-C, OMEGA/VLF, DECCA). Satelitska navigacija (GPS). Uređaji i sustavi za prilaz i slijetanje (ILS, MLS, D-GPS/WAAS). Radarska navigacija, zemaljski i zrakoplovni radari. Prostorna navigacija (R-NAV/P-RNAV), načela, primjene, povezivanje sa sustavima FDS, AFCS i EFIS.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Novak, D.: Zrakoplovna prostorna navigacija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2015.
2. Radio Navigation, Nordian Aviation Training Systems, 2006.
3. Radio Navigation, JAA ATPL, Oxford Aviation Training, Jeppesen
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže