Sustavi u vodnom prometu
Kratica: SUSVOP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Kavran
Izvođači: doc. dr. sc. Vlatka Stupalo ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi o sustavu vodnog prometa, subjektima i obilježjima. Definicija i klasifikacija prometnih modela. Proučavanje sustava klasičnim pristupom i deskriptivnom statistikom. Sustavski formaliziran opis strukture i procesa. Metodologija W. Wymore-a. Uloga sustava vodnog prometa u nacionalnom, gospodarskom i prometnom sustavu. Značenje i upravljanje sustavom vodnog prometa. Horizontalna i vertikalna struktura. Pomorski promet i promet na unutarnjim plovnim putovima. Podsustav luka i podsustav brodarstva. Podsustav brodogradnje i ostali podsustavi. Funkcionalna specifikacija. Strukture raščlambe i spona, stanja i prijelaza podsustava. Mjere dobrote i dinamička optimizacija sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dundović, Č.: Pomorski sustavi i pomorska politika, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2003.
2. Zelenika, R.: Prometni sustavi, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.
3. Radošević, D.: Osnove teorije sustava, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 2001.
4. Kavran, N.: Sustavi u vodnom prometu - autorizirana predavanja, 2017. (sustav Merlin)
5. Stupalo, V.: Sustavi u vodnom prometu - nastavni materijali s predavanja i vježbi, 2017. (sustav Merlin)
6. Stupalo, V.: Upute za izradu seminarskog rada, 2017. (sustav Merlin)
Preporučena literatura:
7. Jugović, A.: Upravljanje morskom lukom, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2012.
8. Klir, G., Elias, D.: Architecture of Systems Problem Solving, Springer, New York, USA, 2003.
9. Pinder, D., Slack, B.: Shipping and Ports in the Twenty-first Century, Routledge, London, UK, 2004.
10. Pomorski zakonik (NN 181/04, NN 76/07, NN 146/08)
11. Wymore, W.: Model-based Systems Engineering, CRC Press, London, UK, 1993.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže