Zrakoplovne emisije
Kratica: ZRAEM Opterećenje: 30(P) + 12(A) + 3(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tino Bucak
prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anita Domitrović ( Predavanja )
David Gerhardinger mag. ing. aeroing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Jurica Ivošević ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Zakonski preduvjeti i zahtjevi za zrakoplovne konstrukcije u pogledu štetne emisije. Osnove akustike. Zrakoplov kao izvor buke, zračna i strukturna buka. Komunalna buka zrakoplova: ekološki aspekti, međunarodna zakonska regulativa, metode mjerenja i nadzora, karte buke. Metode smanjenja i zaštite. Unutarnja (kabinska) buka: izvori buke, ergonomski, medicinski i sigurnosni aspekti, akustički zamor, fiziološki i psihoakustički efekti buke, interferencija kabinske buke i govora. Metode smanjenja i zaštite. Tvari koje u atmosferu emitiraju zrakoplovni sustavi i njihov utjecaj na okoliš. Homologacijski zahtjevi, konstrukcijski i operativni postupci za smanjivanje emisije štetnih tvari u procesu izgaranja. Proračun količine emitiranih štetnih tvari u zračnoj luci na temelju vrste zrakoplova i LTO ciklusa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bucak, T.: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
2. Ivošević, J.: Buka zrakoplova, Zbirka zadataka i upute za laboratorijske vježbe, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017., dostupno na: http://www.fpz.unizg.hr/zan/wp-content/uploads/2018/04/Buka-zrakoplova-zbirka-zadataka-i-upute-za-laboratorijske-vjezbe.pdf
3. Bazijanac, E., Domitrović, A.: Emisije zrakoplovnih motora, autorizirana predavanja, Ver. 3 (2016/17), Fakultet promethih znanosti, 2017. dostupno na: http://www.fpz.unizg.hr/zan/wp-content/uploads/2013/02/Bazijanac-Domitrovic-Emisije-zrakoplovnih-motora-autorizirana-predavanja-i-dodaci.pdf
4. ICAO Annex 16, Montreal, 1988. Volume I i II
5. FAR 36, Noise Standards, FAA, Washington D.C., USA, 1988.
6. Norman, Lister: Development of the technical basis for a New Emissions Parameter covering the whole aircraft operation, Final Tech. Rep., 2003.
Preporučena literatura:
7. Crocker, M. J.: Encyclopedia of Acoustics, John Wiley & Sons, NY, USA, 1997.
8. Hubbard, H. H. (ed.): Aeroacoustics of Flight Vehicles, ASA, 1995.
9. Smith, M. J. T.: Aircraft Noise, Cambridge University Press, 1989.
10. Advisory Circular AC 20-133: s, FAA, U.S. Dept. of Transportation, 1989. ICAO Engine Exhaust Emissions Data Bank, 1st ed., 1995.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže