Upravljanje kapacitetom i protokom zračnog prometa
Kratica: UPKAPPR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Radišić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Pojam kapaciteta i protočnosti u prometu. Odnos ponude (kapaciteta) i potražnje u zračnom prometu. Pojave kašnjenja prometa. Kapacitet sustava zračnog prometa i modeli povećanja kapaciteta. Uvod u upravljanje protokom zračnog prometa. Zračni prometni tokovi. Statistički podaci o zračnom prometu u Europi i RH. Prognoze prometa. Organizacija sustava ATFCM-a. Sustav za obradu podataka iz plana leta - IFPS. Europske razvojne strategije i projekti ATFCM-a. Uvođenje simulacijskih programa u planiranje i upravljanje sustavom zračnog prometa: SAAM, RamsPlus ili Matlab. Modeliranje prometnog procesa u sustavu zračnog prostora korištenjem simulacijskih programa.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Juričić, B.: Autorizirana predavanja (dostupna putem sustava Merlin)
2. ATFCM Users Manual, EUROCONTROL
3. SESAR ATM Master plan, EU, EUROCONTROL
4. EU Regulation 390/2013, EU
5. Performance Review report, EU, EUROCONTROL
6. Guidelines for Airspace Management - The ASM Handbook, EUROCONTROL
7. SESAR Solutions
Preporučena literatura:
8. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
9. Cook, A.: European Air Traffic Management, Ashgate Publishing ltd., 2007.
10. Bianco, L., Dell'Olmo, P., Odoni, A.: Modelling and Simulation in Air Traffic Management, International Workshop on Modelling and Simulation in Air Traffic Management, Capri, Italia, 1995.
11. Čerić, V.: Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže