Teorija leta I
Kratica: TEOLETI Opterećenje: 45(P) + 28(A) + 2(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Milan Vrdoljak
doc. dr. sc. Karolina Krajček Nikolić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Davor Franjković ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Relevantne karakteristike fluida. Atmosfera. Aerostatika. Kinematika fluida. Geometrijske i aerodinamičke karakteristike aeroprofila i krila. Nevrtložno strujanje oko aeroprofila. Teorija cirkulacije oko aeroprofila. Strujanje oko krila. Ukupni otpori zrakoplova. Uređaji za povećanje uzgona. Upravljačke površine. Aerodinamika stlačivog strujanja. Aerodinamika propelera. Eksperimentalna aerodinamika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kesić, P.: Osnove aerodinamike, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.
2. Franjković, D., Krajček Nikolić, K.: Zbirka riješenih zadataka iz Teorije leta I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2015.
Preporučena literatura:
3. McCormick, B.W.: Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics, John Willey & Sons, Inc, New York, USA, 1995.
4. Principles of Flight, JAA ATPL Training, Vol. 8, Atlantic Flight Training Ltd, Jeppesen GmbH, 2004.
5. Rendulić, Z.: Aerodinamika, SSNO, Beograd, 1984.
6. Anderson, J.D., jr.: Fundamentals of Aerodynamics, 2nd edition, McGraw-Hill, 1991.
7. Anderson, J.D., jr.: Introduction to Flight, McGraw-Hill, 2000.
8. Kuethe, A.M., Chow, C.Y.: Foundations of Aerodynamics, Bases Aerodynamic Design, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže