Aerodromi
Kratica: AERODR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Igor Štimac
Izvođači: dr. sc. Matija Bračić ( Predavanja )
Jelena Pivac mag. ing. traff. ( Seminar )
Opis predmeta: Razvoj zrakoplova i aerodroma. Organizacije u zrakoplovstvu. Podjele aerodroma. Dijelovi. Referentni kod i kategorija. Karakteristike zrakoplova i utjecaj na aerodromske površine. Fizičke karakteristike aerodromskih površina. Ograničenja prepreka u okolini aerodroma. Dnevno i noćno označavanje. Održavanje. Izvanredne situacije. Aerodromski objekti i ostale površine. Helidromi. Ostali aerodromi. Zrakoplovne baze. Prateći objekti, površine, uređaji i oprema.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Pavlin, S: Aerodromi I, sveučilišni udžbenik, Fakultet prometnih znanosti, 2006.
2. Štimac, I.: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
3. Bračić, M: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
Preporučena literatura:
4. ICAO Annex 14: Aerodromes Volume I: Aerodrome Design and Operations, Eight edition, 2018.
5. Uredba komisije (EU) br. 139/2014
6. Pravilnik o aerodromima, NN 58/14
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže