Engleski zrakoplovni jezik I
Kratica: EZJI Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Ivana Francetić
Izvođači: v. pred. Ivana Francetić ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Opći engleski jezik na tzv. "Intermediate" razini i stručni engleski zrakoplovni jezik s osobitim naglaskom na stručnom nazivlju i specifičnim jezičnim funkcijama.
Teme: Aircraft specifications; Aircraft parts; Airframe design; IFR and VFR Navigation; Principles of flight; Writing seminar papers
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal s predavanja objavljen na sustavu Merlin
2. Murphy, R.: English Grammar In Use, intermediate, CUP, Cambridge, 2011.
Preporučena literatura:
3. Bratanić, M. etc.: Aviation English Terms and Collocations, Sveučilište u Zagrebu, FPZ, Zagreb, 2010.
4. Emery, H., Roberts, A.: Aviation English, Macmillan, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže