Teorija leta I
Kratica: TEOLET1 Opterećenje: 45(P) + 28(A) + 2(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Pred. mr. sc. Davor Franjković
Izvođači: Karolina Krajček dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Relevantne karakteristike fluida. Atmosfera. Aerostatika. Kinematika fluida. Geometrijske i aerodinamičke karakteristike aeroprofila i krila. Nevrtložno strujanje oko aeroprofila. Teorija cirkulacije oko aeroprofila. Strujanje oko krila. Ukupni otpori zrakoplova. Uređaji za povećanje uzgona. Upravljačke površine. Aerodinamika stlačivog strujanja. Aerodinamika propelera. Eksperimentalna aerodinamika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. P. Kesić: Osnove aerodinamike, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
2. B. W. McCormick: Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics, John Willey & Sons, Inc, New York, USA, 1995.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže