Zrakoplovna fiziologija i psihologija
Kratica: ZRFIZPSI Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Eduard Missoni
Izvođači: V. pred. Zoran Lolić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Tamara Pletikapić dipl. psih. ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Sadržaj predmeta:
Značajke atmosfere i temelji fiziologije ljudskog organizma. Hipoksija i hiperventilacija. Fiziološki učinci djelovanja niskog barometrijskog tlaka. Dinamički čimbenici letenja. Vidne funkcije u letenju. Problemi spaciocepcije u letenju. Letenje i zdravlje. Visinska zaštitna oprema letača. Ljudski utjecaj u zrakoplovstvu. Procesiranje informacija i učenje. Spoznajni procesi u zrakoplovstvu. Stres. Ponašanje, motivacija i emocije. Individualne razlike i međuljudski odnosi. Komunikacija i suradnja.
Sadržaj vježbi:
Plinski zakon. Određivanje "vremena korisne svijesti" na 25 000 ft, "oštrine noćnog vida" na 18 000ft. Test hiperventilacije. Test "barofunkcije" na 4 500 ft. Test "brze dekompresije" sa 8 000 na 26 000 ft. Disanje 100% kisika pod nadtlakom. Uvježbavanje M-1 i L-1 postupaka. Demonstracija iluzija. Prikaz rada visinske zaštitne opreme: kisički regulator i maska, kabina pod tlakom i visinsko odijelo. Postupci pilota kod aktiviranja izbacivog sjedala. Primjena SHELL modela. Obrada ljudskih pogrešaka u zrakoplovstvu. Prosudba opasnosti, donošenje odluka i proces uočavanja i izbjegavanja pogrešaka u zrakoplovstvu. Uvježbavanje tehnike disanja, relaksacije i kreativne vizualizacije. Mjerenje snage motiva i dostignuća. Tjelesna građa i temperament. Uvod u CRM (Crew Resource Management).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Missoni, E.: Zrakoplovna medicina, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže