Završni rad
Kratica: ZAVRAD Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 60(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Marija Bratanić ( Seminar )
Prof. dr. sc. Zdravko Bukljaš ( Seminar )
Prof. dr. sc. Natalija Jolić ( Seminar )
dr. sc. Goran Kos ( Seminar )
Doc. dr. sc. Katica Miloš ( Seminar )
Doc. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar ( Seminar )
Prof. dr. sc. Željko Radačić ( Seminar )
Doc. dr. sc. Marijan Rajsman ( Seminar )
Prof. dr. sc. Sanja Steiner ( Seminar )
Prof. dr. sc. Antun Stipetić ( Seminar )
Prof. dr. sc. Zdravko Toš ( Seminar )
Doc. dr. sc. Ljupko Šimunović ( Seminar )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže