Reregulacija telekomunikacijskog tržišta
Kratica: RETKTRŽI Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Draško Marin
Doc. dr. sc. Štefica Mrvelj
Izvođači: Prof. dr. sc. Draško Marin ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojmovi i potreba reregulacije tržišta - Razlozi (de)regulacije tržišta; Funkcioniranje telekomunikacijskog tržišta; Savršena i nesavršena konkurencija; Ulazne i izlazne barijere; Prirodni monopol; Privatizacija tvrtki u državnom vlasništvu; Razlozi regulacije; Tržište i ispravljanje manjkavosti tržišta; Sprječavanje zlouporabe velike tržišne snage; EU regulatorni okvir - direktive starog i novog regulatornog okvira; Domaće zakonodavstvo i usklađenost sa acquis communitaire; Pravni aspekt regulacije; ex ante i ex post regulacija; Načini regulacije; Instrumenti regulacije; Opasnosti od regulacije i operativni aspekti; Kontrola cijena; Proces i načela licenciranja; Univerzalna usluga; Ciljevi i načini obavljanja univerzalnih usluga; Osiguranje obavljanja univerzalnih usluga; Interkonekcija- definicija i pregled; Pristupna interkonekcija; Tehnička sučelja za interkonekciju i interoperabilnost; Interkonekcija - kvaliteta usluge i integritet mreže; Numeracija u telekomunikacijama; Upravljanje i administracija sa brojevima; Regulatorni pristup; Novi proizvodi i usluge; Regulacija i mreže nove generacije; Ostale usluge (regulacija usluga sa dodanom vrijednošću, roaming, lokacijske usluge, telemarketing itd.); Regulacija i budućnost - nove tehnologije i budući regulatorni pristupi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. International Telecommunication Union (ITU), BDT, Telecommunication Regulation Handbook, The World Bank, Washigton, DC, USA, 2000. International Telecommunication Union (ITU): Trends in telecom reform. Wheatley, J. Jeffery: World Telecommunications Economics, The IEE, 1999. Buckley, J.: Telecommunications regulation, The IEE, 2002. Cave, M.: Handbook of telecommunications economics, Elsevier science, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže