Upravljanje kvalitetom
Kratica: UPRKVALI Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marinko Jurčević
Izvođači: mr. sc. Diana Božić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Pojam kvalitete i specifičnosti kvalitete usluga. Teorija i modeli kvalitete (Deming, Malcolm Baldridge, EQA). Razvoj sustava upravljanja kvalitetom. Tehnički i eksploatacijski parametri kvalitete poštanskih i telekomunikacijskih usluga. Statistička kontrola kvalitete. pomagala za kontrolu kvalitete ("7 tools"). Dijagrami tijeka procesa, liste provjere, histogrami, kontrolne karte. Dijagrami uzroka-i-posljedica (CE) i Pareto analiza prioriteta. Kontrola kvalitete poštanskih usluga. Kontrola kvalitete komunikacijskih usluga. Kvaliteta softvera. Primjena norme ISO 9001:2000. Cjelovito upravljanje kvalitetom (TQM) usluga. Upravljanje timovima i projektima poboljšanja kvalitete. Primjeri i zadaci statističkog zaključivanja u kontroli kvalitete. Reprezentativnost uzoraka. Testiranje slučajnosti niza. Primjena kontrolnih karata za numerička i atributivna obilježja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Kontrola telekomunikacijskog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004. (skripta). Bošnjak, I.: Kontrola poštanskog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004. (skripta). Foster, S.T.: Managing Quality - An Integrative Approach (2nd ed.). Prentice-Hall, UPS, New York, 2004.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže