Špedicija
Kratica: ŠPED Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: dr. sc. Darko Babić
Izvođači: Prof. dr. sc. Mario Šafran ( Predavanja )
Ivona Bajor dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Siniša Radulović dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Opći pojmovi o špediciji, pravni propisi o špediciji, uloga špeditera u gospodarskom sustavu. Međunarodna trgovačka pravila - INCOTERMS 2000. Prijevozne i špediterske tarife. Carinski dokumenti TIR i ATA karnet. Carinski postupak i odgovornost špeditera. Financijsko poslovanje u špediciji. Tehnika špediterskog poslovanja. Špediter - organizator i poduzetnik intermodalnog transporta. Transportno osiguranje. Logistika i uloga špeditera - logističkog operatera. Špediter u funkciji logističkog operatera Burzovno i agencijsko poslovanje u špediciji. Uloga i položaj logističkog operatera na tržištu. Informatički sustavi u špediterskom poslovanju. Zakonski propisi, pravilnici i međunarodne konvencije o špediterskoj djelatnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zelenika, R.: Međunarodna špedicija, Rijeka, 1996.
2. Aržek, Z., Andrijanić, I., Prebežac, D., Zelenika, R.: Transportno i špeditersko poslovanje, Zagreb, 1998.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže