Sustav zrakoplovnog informiranja
Kratica: SUSZRAIN Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači: dr. sc. Biljana Juričić ( Predavanja )
Ivana Varešak dipl. ing. ( Seminar )
Opis predmeta: Uvod u zrakoplovno informiranje. Principi, svrha, djelokrug sustava zrakoplovnog informiranja.
Međunarodni regulatorni okvir. ATM Strategija 2000+. AIM (Aeronautical Information Management) Strategija. SWIM (System Wide Information Management) implementacija. Evolucija EUROCONTROL AIM - domene menadžmenta zrakoplovnih informacija. AIS AHEAD Program. Europski projekt EAD (European AIS Database) - koncept, svrha, arhitektura. Organizacija službe zrakoplovnog informiranja. Kreiranje Zbornika zrakopl. podataka - AIP i NOTAM-a. Prikupljanje i distribucija sirovih podataka, obrada i baza podataka. Distribucija AFTN-om. Izmjene zbornika (AIP/AMDT), dodaci zborniku (AIP/SUP),
zrakoplovne okružnice (AIC), liste provjere i sažeci, NOTAM i PIB. Plan leta i prateće poruke.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. AIM Strategy, EUROCONTROL, 2006.
2. Annex 15 Aeronautical Information Seervice, ICAO Doc 4444 ? Air Traffic Management, Appendix 2-Flight Plan, ICAO
Preporučena literatura:
3. Integrirani paket zrakoplovnih informacija, HKZP d.o.o.
4. Doc 8126 AIS Manual, ICAO Doc 8400 Abbreviations and Codes, ICAO Doc 7910 Location Indicators, ICAO
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže