Ekologija u prometu
Kratica: EKOLPRO Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Golubić
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasna Golubić ( Seminar )
mr. sc. Zoran Vogrin ( Seminar )
Opis predmeta: Zagađenje zraka, vode i tla. Utrošak energije. Vozila kao izvor buke i vibracija. Alternativna goriva. Ekološki prometni sustav. Buka u komercijalnom zrakoplovstvu. Emisija polutanata iz zrakoplovnih motora. Utjecaj zračne luke na okoliš. Ekološke tehnologije gradnje zrakoplova. Utrošak energije i emisija polutanata. Buka i alternativna goriva u željezničkom prometu. Elektrosmog. Elektrostres. EKO test.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. 1. Golubić J.: Promet i okoliš, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006. 2. Glavač V.: Uvod u globalnu ekologiju, Zagreb, 2001. 3. Jednaček, M.: Parametri kvalitete goriva i njihovi učinci na ponašanje goriva u primjeni. Goriva i maziva, 98,2,121-130., Zagreb, 2009. 4. Mileusnić, E.: Izloženost ljudi elektromagnetskim poljima, Energija, god. 55 (2006.), br. 5 5. Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa Ekološki problemi prometnog razvoja, Zagreb, 24 veljača 2011.
Preporučena literatura:
1. 1. Štimac I: Implementacija sustava praćenja i analize buke na zračnoj luci Zagreb, Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009. 2. EKONERG d.o.o.o. u suradnji s DHMZ: Peto nacionalno izvješće, RH prema okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime (UNFCCC), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, 2009. 3. Macan J.; Turk R.: Zdravstveni učinci radiofrekventnog elektromagnetskog zračenja, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, 2010. 4. Pavičević D. i dr.: Ekološke prednosti željeznice, sindikat infrastrukture hrvatskih željeznice, Zagreb, 2002. 5. Lakušić, S.; Ahac, M: Mjere za smanjenje buke i vibracija od željezničkog prometa, Sabor hrvatskih graditelja 2008., Cavtat, pp. 383-395, 6-8.11. 2008. 6. Vukić, R.: Poteškoće pri izradi akustičnih proračuna i projekata zaštite od buke cestovnog prometa. Sigurnost 49/4, (str. 343-351), Zagreb, 2007. 7. Nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011-2020., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb, 2010.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže