Planiranje logističkih procesa
Kratica: PLALOGPR Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Šafran
Izvođači: mr. sc. Diana Božić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Teorijske osnove logističkog planiranja. Temeljni parametri change managementa. Bazni koncept logističkog planiranja. Modeli logističkog planiranja. Strateško logističko planiranje. Modeli logističkih procesa. Struktura i tipovi logističkih planova. Logistički controlling. Sustavi planiranja i kontrole. Struktura logističkog planiranja, logistički procesi. Programski zadaci vezani uz logistički operating.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivaković, Č.: Špedicija i logistika, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
2. Šafran, M.; Stanković, R.; Ivaković, Č.: Špedicija i logistika - vježbe, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
3. Ivaković, Č., Stanković, R., Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010. ISBN 978-953-243-038-7
Preporučena literatura:
4. G.Don Taylor: Logistic Engineering Handbook, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2008. Martin Christopher: Logistics and Supply Chain Management- Creating Value-Adding Networks, third edition Pearson Education Limited 2005. Bolstorff P., Rosenbaum, R.: Supply Chain Excellence: A Handbook for Dramatic Improvement Using the SCOR Model , AMACOM, 2003. Donald J. Bowersox, David J. Closs, M. Bixby Cooper SUPPLY CHAIN LOGISTICS MANAGEMENT, McGraw-Hill, 2002. Kilger, C.: Supply Chain Management and Advanced Planning, 3rd Edition, Springer, Berlin ? Heidelberg, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže