Distribucijska logistika I
Kratica: DISLOGI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: mr. sc. Adrijana Orlić Protega ( Auditorne vježbe )
Siniša Radulović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Teorijske osnove logističkih distribucijskih sustava. Fizička distribucija i kanali distribucije. Zadaci distribucijske logistike. Distribucijska logistika kod proizvodnje po narudžbi. Distribucijska logistika zaliha. Sustavi distribucije roba i usluga. Odnosi proizvodnje i distribucije. Troškovi i rezultati distribucije i roba. Distribucija u sustavu supply chain managementa. Determinante izbora sustava kanala distribucije. U okviru vježbi prezentirat će se tipovi modeli distribucije, kreiranje kanala distribucije, analiziranje logističko-distribucijskih procesa, izrađivati programski zadaci vezani uz logistički operating, te različitih poslova planiranja logističko-distribucijskih procesa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivaković, Č.: Špedicija i logistika, Fakultet prometnih znanosti, 2005. Ivaković, Č.: Distribucijska logistika, (skripta). Šafran, M., Stanković, R., Ivaković, Č.: Špedicija i logistika - vježbe, Fakultet prometnih znanosti, 2005.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže