Sigurnost zračnog prometa
Kratica: SIGZP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači: Tomislav Mihetec dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Teorija sigurnosti zračnog prometa, sadržaj i znanstvena metodologija izučavanja. Elementi evaluacije sigurnosne razine: uzročni čimbenici, tradicionalni versus proaktivni pristup prevenciji. Sigurnosna kultura, sustavi sigurnosnog menadžmenta i upravljanja greškama/rizicima (Safety Management & Error/Risk Management), sustavi izvješćivanja, sustavi auditiranja. Ljudski čimbenici u zračnom prometu, SHEL model, analiza i klasifikacija ljudskih čimbenika, prevencija. Sigurnosna normativa projektiranja, eksploatacije i održavanja zrakoplova, automatizacija i sigurnost letenja. Sigurnosna domena ATM sustava. Posebni aspekti sigurnosti: wake vortex; security; ekološki aspekti zračnog prometa; opasna roba. Međunarodna sigurnosna regulativa. Sigurnosna valorizacija zračnog prometa Hrvatske i strategijski aspekti razvoja. Interventno zrakoplovstvo u civilnoj zaštiti: SAR; HEMS; Firefighting. Nacionalni programi sigurnosti zračnog prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Steiner, S.: Elementi sigurnosti zračnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1998.
2. Safety Management Manual, Doc 9859, International Civil Aviation Organisation, Montreal, 2006.
Preporučena literatura:
3. System Safety Handbook. Federal Aviation Administration, 2000.
4. Introduction to Safety Management System. Transport Canada, 2001.
5. GAIN Operator's Flight Safety Handbook. Flight Safety Digest, Flight Safety Foundation, May-June 2002.
6. Online dokumentacija ICAO; EUROCONTROL; ECAC; EASA/JAA
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže