Planiranje u zračnom prometu
Kratica: PLZRPRO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači: Tomislav Mihetec dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Elementi strateškog planiranja zračnog prometa, Europski kontekst razvoja zračnog prometa: determinante razvoja zračnog prometa, trendovi prometnog rasta, deregulacija i liberalizacija zračnog pometa Europe, Valorizacija sustava i potencijala zračnog prometa Hrvatske, Pojam i klasifikacija ATM sustava: Kontrola zračne plovidbe, Upravljanje zračnim prostorom, Upravljanje protokom i kapacitetom zračnog prometa, Komponente operativnog ATM koncepta, Europska ATM 2000+ strategija, Uspostava jedinstvenog europskog zračnog prostora: Single European Sky, ECAA sporazum.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Steiner, S., Mihetec, T.: Planiranje u zračnom prometu, Autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, 2009.
Preporučena literatura:
2. Cook, A.: European Air Traffic Management, Asgate, 2008.
3. Sudarshan, H.V.: Seamless Sky, Ashgate, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže