Teorija kontrole zračnog prometa II
Kratica: TEKZPII Opterećenje: 30(P) + 5(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: Doc. dr. sc. Doris Novak ( Predavanja )
Željko Oreški dipl. ing. ( Predavanja )
Ivana Varešak dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Doc. dr. sc. Biljana Juričić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Detaljnije upoznavanje i razrada sustava prilazne i oblasne kontrole zračnog prometa. Poslovi i zadaće prilazne kontrole zračnog prometa. Postupci za zrakoplove u odlasku. Razdvajanje zrakoplova. Postupci za zrakoplove u dolasku. Instrumentalno prilaženje. Postupci čekanja. Uporaba radara u prilaznoj/oblasnoj kontroli zračnog prometa. Uporaba sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (ACAS II). Poslovi i zadaće oblasne kontrole zračnog prometa. Uporaba simulatorskog uređaja RTS na vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. ICAO Doc 4444 - Air Traffic Management ICAO Doc 8168-OPS/611 Aircraft Operations
2. Zakon o zračnom prometu; Pravilnik o letenju zrakoplova; Pravilnik o operativnim uslugama kontrole zračnog prometa.
3. Lokalni propisi i upute HKZP.d.o.o.
Preporučena literatura:
4. Nolan, M.S: Fundamentals of Air Traffic Control, Wadsworth Publishing Company, Belment, California, USA, 1994.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže